Integritespolicy och personuppgifter

Lagring av personuppgifter - Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Integritetspolicyn gäller när vi Scents from Norra Norrland AB 556889-3571 tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp. Vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Scents from Norra Norrland AB 556889-3571.
Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

När behandlas dina uppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, bevaka våra inkommande leveranser eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering. Informationen som samlas in från dig vid köp, bokning och bevakning av varor krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Varför behandlar vi uppgifter

För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, utskickande av varor, fakturering och betalning, och tillhandahålla support.

För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter

För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster

Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm

Vad lagrar vi för uppgifter

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

För och efternamn

Personnummer, Organisationsnummer

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Betalningsuppgifter

Kundnummer

IP adress och information om din användning av vår webbplats

Rättsliga grunder & Lagringstider

För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra ordrar sparar vi i kundregistret:

Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation,

Betalreferens

Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i orderregistret

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

IP-adress, enhetsinformation,

Betalreferens

Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost och SMS sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevsregistret

Namn, adress, telefonnummer samt e-post

Geografisk information

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning

För att Du ska kunna bevaka när en vara kommer in i lager igen sparar vi i bevakningsregistret

e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
Lagringstid: tills varan inkommer i lager igen

För att Du ska kunna återfå en lämnad varukorg igen och enkelt utföra ett köp om du lämnat kassan sparar vi i preorderregistret

e-post

varor du lagt i varukorgen

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
Lagringstid: 3 månader

Hur skyddas dina uppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter

Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer, leverantörer av betaltjänster, lagerhanteringsföretag, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k registerutdrag.

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

Scents from Norra Norrland AB
Skyttelgatan 1
94134 Piteå

Du kan även maila till: [email protected]

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Scents from Norra Norrland AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.**************

Scents from Norra Norrland AB